Normbrunn -07

För att kunna mål- och resultatstyra samhällets miljöarbete har Riksdagen antagit 16 nationella mål för miljö-kvalitet. Sveriges geologiska undersökning.

(SGU) ansvarar på regeringens uppdrag för samordning, uppföljning och rapportering av miljökvalitetsmål 3: Grundvatten av god kvalitet.

Inom ramen för målet har SGU utarbetat råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, Prop. 
2000/01:130).

Kriterierna bygger på dokumentet Normbrunn-97 som gemensamt togs fram av SGU och värmepumps- och borrbranschen för att 
hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet
av en energibrunn.

Dokumentet har vidareutvecklats och accepteras idag av både bransch och myndigheter. 

För att sprida informationen till samhället och implementera riktlinjerna har SGU i samverkan med Socialstyrelsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep utarbetat denna vägledning.